Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die New York Pizza en Euro Pizza Products op haar website www.newyorkpizzajobs.com (‘Website’) en in het kader van de werving en selectie van franchisenemers en werknemers verwerkt.

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende uitvoeringswet. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Green Tomato Holding B.V.
Smederij 15
1185 ZR Amstelveen
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 33264216

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze afdeling recruitment via: werkenbij@newyorkpizza.nl.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Op de Website en in het kader van je sollicitatie en de werving en selectie verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

2.1 Gegevens van potentiele franchisenemers en sollicitanten

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Werkervaring en opleidingsniveau
  • Aanvullende informatie opgenomen in je CV en motivatiebrief


2.2 Gegevens van bezoekers/gebruikers van de Website
Om te zien hoe onze Website gebruikt wordt houden we het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maken wij gebruik van IP-adressen, gegevens van de gebruikte browser of hardware  en informatie uit cookies.  De IP-adressen worden direct geanonimiseerd en opgeslagen.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Werving en selectie
Wij verwerken de onder artikel 2.1 bedoelde gegevens voor de uitvoering van onze recruitment dienstverlening, waaronder werving & selectie activiteiten en het afnemen van een assessment. De gegevens, informatie en resultaten van een assessment kunnen tevens worden gebruikt om te bepalen welke aanvullende trainingen en scholingen voor de franchisenemer of medewerker gewenst zijn.

3.2 Algemeen contact
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je sollicitaties of vragen.

3.3 Verstrekking aan vestiging
Indien een sollicitatie betrekking heeft op een vacature van een bepaalde vestiging, dan worden de gegevens uit artikel 2.1 verstrekt aan de betreffende vestiging. De franchisenemer van deze vestiging verwerkt de gegevens voor de afhandeling van de sollicitatie en het contact met de sollicitant.

3.4 Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken geanonimiseerde (persoons)gegevens en informatie uit artikel 2.2 voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses van het gebruik van de Website. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de Website verbeteren voor bezoekers.

4. BEWAARTERMIJNEN
We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

4.1 Franchisenemers
Als je geen franchisenemer wordt, bewaren we je gegevens tot uiterlijk twee jaar na het laatste contact. Word je wel franchisenemer dan verwerken we de gegevens op grond van de overeenkomst voor franchisenemers.

4.2 Sollicitanten vestiging
Gegevens van sollicitanten bewaren we tot uiterlijk drie maanden nadat we de gegevens aan de betreffende vestiging hebben verstuurd.

4.3 Sollicitanten hoofdkantoor
Gegevens van sollicitanten die in één van de sollicitatierondes afvallen bewaren we tot uiterlijk drie maanden na de ontvangen sollicitatie.

4.4 Bewaarplicht
Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Met uitzondering van de verstrekking van de gegevens van sollicitanten aan de vestigingen (zie artikel 3.3), verstrekken wij de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

5.1 Verwerkers
Voor de uitvoering van de werving en selectie activiteiten en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Voorbeelden hiervan zijn assessment-, recruitment- en screeningbureaus, banken, etc. Om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, hebben we een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen dat ook zij alle verplichtingen uit de AVG en andere relevante wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens moeten nakomen.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De persoonsgegevens worden alleen binnen Europa verwerkt.

7. JOUW RECHTEN
Via de recruitment afdeling werkenbij@newyorkpizza.nl kan je vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en om deze eventueel te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Indien we het verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd uitleggen.

Indien je bezwaar hebt tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens dan kan je eveneens contact met ons opnemen via het hiervoor genoemde e-mail adres. Naar aanleiding van het bezwaar zullen we de persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de recruitmentafdeling, via het hierboven genoemde e-mal adres. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan de (potentiële) franchisenemer gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechten.

8. WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Amstelveen, maart 2020